Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Rebound Your Mind. 

 

Rebound Your Mind is gevestigd te Tilburg en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85328405.

 

 

 

Artikel 1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

 

 

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling of transactie tussen Rebound Your Mind en de cliënt. 

 

1.2 Uitwijking van de  Algemene Voorwaarden word niet toegestaan, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

1.3 Rebound Your Mind kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Rebound Your Mind zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar cliënt ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.

 

1.4 Eventuele algemene voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 2. Afspraken

 

2.1 Een afspraak met Rebound Your Mind kan via de website, Whatsapp of per e-mail worden gemaakt. Afspraken gemaakt met Rebound Your Mind zijn bindend. 

 

2.2 Voorafgaand aan een eerste massage/behandeling zal Rebound Your Mind  vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren en een behandelplan op te stellen. 

 

2.2 Bij verhindering dient de cliënt de afspraak voor 24 uur te annuleren, indien dit niet gebeurd worden de geannuleerde afspreken aan de cliënt doorberekend. Dit geld ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+ 15 minuten) of in geval van no show. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Rebound Your Mind voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. 

 

2.3 Het is de cliënt toegestaan in geval van verhindering, om een derde in zijn/haar plaats naar de afspraak met Rebound Your Mind te laten gaan.

 

2.4 Rebound Your Mind  heeft voor zakelijke contracten en opdrachtgevers (handelend in de hoedanigheid van beroep en bedrijf) een restitutieregeling. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht.

 

2.5 Rebound Your Mind  behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 3. Uitvoering van de behandeling

 

3.1 Rebound Your Mind  voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 

 

3.2 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.

 

 

 

3.3 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan Rebound Your Mind te worden gemeld. In het eerste trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.

 

 

 

3.4 Rebound Your Mind zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 

 

 

3.5 Rebound Your Mind  onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis 

 

 

 

3.6 Rebound Your Mind  zal de cliënt tijdig inlichten over financiële consequenties van wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.

 

 

 

3.7 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Rebound Your Mind  verstrekt, zodat Rebound Your Mind  de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

 

 

 

3.8 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Rebound Your Mind  en derhalve kan Rebound Your Mind  niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Rebound Your Mind  is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

 

 

3.9 Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Rebound Your Mind  en dit verwacht Rebound Your Mind  ook van de cliënt. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij vlak voor de behandeling heeft gedoucht.

 

 

 

3.10 Alle behandelingen worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Rebound Your Mind .

 

 

 

3.11 Overeengekomen termijnen waarbinnen de behandeling wordt uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

 

 

 

3.12 Rebound Your Mind  is gerechtigd een behandeling te laten verrichten door derden, die naar het oordeel van Rebound your mind beschikken over dezelfde kwaliteiten.

 

 

 

Artikel 4. Prijzen & Betaling

 

 

 

4.1 De prijzen die Rebound Your Mind  hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.

 

 

 

4.2 De kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Rebound Your Mind  is vrij in de keuze van haar producten.

 

 

 

4.3 Rebound Your Mind  behoudt zich het recht voor om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Rebound Your Mind  vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum.

 

 

 

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling per pin of contant te voldoen. 

 

 

 

4.6 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

 

 

 

Artikel 5. Aansprakelijk

 

 

 

5.1 Rebound Your Mind  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rebound Your Mind .

 

 

 

5.2 Indien Rebound Your Mind  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

 

5.3 Rebound Your Mind  is nooit aansprakelijk voor:

 

 

 

Schade van welke aard dan ook, doordat Rebound Your Mind  is uitgegaan van de door de cliënt onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding;

 

Diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;

 

Gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling;

 

Tegenvallende resultaten, indien Rebound Your Mind  de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

 

5.4 Rebound Your Mind  heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.

 

 

 

5.5 Een vordering tot schadevergoeding door de cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Rebound Your Mind  te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de cliënt.

 

5.6 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Rebound Your Mind  en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzettenm

 

 

 

Artikel 6. Leeftijd

 

6.1 Alle behandelingen van Rebound Your Mind  worden uitgevoerd bij personen boven de 18 jaar.

 

 

 

6.2 Vanaf 16 jaar tot 18 jaar alleen met toestemming van ouder/verzorger. Onder de 16 jaar voert Rebound Your Mind  geen behandelingen uit.

 

 

 

Artikel 7. Geheimhouding

 

 

 

7.1 Rebound Your Mind  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mededeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

 

7.2 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak Rebound Your Mind  verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8. Gedrag

 

 

 

8.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Rebound Your Mind  het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.

 

8.2 Mobiele telefoons, piepers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.

 

 

 

8.3 Rebound Your Mind  meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

8.4 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling.

 

 

 

8.5 Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met Rebound Your Mind .

 

 

 

8.6 Bij geluidsoverlast, door gebruik van telefoon, hard praten of welke wijze, dan ook, heeft Rebound your mind het recht om de cliënt te weigeren en toegang tot het pand te ontzien.

 

8.7 Bij miscommunicatie word verwacht dat dit onderling wordt opgelost, indien dit niet mogelijk is door 

 

8.8 Bij seksuele intimidatie of onzedelijk gedrag van de masseur word onderzocht, wat er zich heeft afgespeeld. Echter hebben wij niet de bevoegdheid om iemand strafrechtelijk te vervolgen. Wij raden aan om zelf contact op te nemen met de politie en willen graag met de persoon in kwestie kijken naar de mogelijkheden om enige schade te beperken. Rebound your Mind stelt zich niet aansprakelijk voor de handelingen van de masseur in kwestie, deze is aansprakelijk voor eigen handelingen. Wel stelt Rebound Your Mind zich aansprakelijk op het moment, dat zij op de hoogte is en geen actie onderneemt. Wij zullen altijd de klant bijstaan in zijn of haar proces. De masseur zal gedurende het onderzoek geschorst worden.  Wij kunnen niet uitgaan dat wat mensen zeggen, dat het altijd klopt, daar waar je te maken hebt met twee mensen. 

 

Bij aantoning dat cliënt echt benadeeld is door een van de masseurs van Rebound Your Mind,  zal Rebound Your Mind het geld van de massage restitueren. Derden hebben geen recht tot inmenging in deze zaak bij een meerderjarige. 

 

8.9 de klachtencommissie zal binnenkort uitgeroepen worden 3 september 2023. 

 

Artikel 9. Overmacht 

 

9.1 Wordt de uitvoering van een behandeling door Rebound Your Mind  onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Rebound Your Mind  niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Rebound Your Mind  kan worden verlangd, dan is Rebound Your Mind  gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

 

 

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Rebound Your Mind  en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Rebound Your Mind . Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Rebound Your Mind  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rebound Your Mind  niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

 

 

9.3 In geval van overmacht zal Rebound Your Mind  – indien mogelijk – met de cliënt een nieuwe afspraak inplannen.

 

 

 

9.4 Rebound Your Mind  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

 

 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

10.1 Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

10.3 Rebound Your Mind  mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

10.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rebound Your Mind  is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

 

 

 

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

 

11. Voorwaarden Strippenkaart

Indien u een strippenkaart afneemt, dan geldt er een korting. Indien u het wil retourneren geldt de korting niet en betaalt u volle tarief per massage, dat geld wordt afgetrokken van de aanschaf en het resterende krijgt u terug. U hoeft niet bij te betalen wat u in de - min staat, dit om u tegemoet te komen.